Rapport om arbeidet med demokratijubileene 2103 – 2014

Forside rapportRapporten er nå nettopp ferdigstilt. Den tar utgangspunkt i det initiativ som Rogalandskomiteen under ledelse av fylkesmannen og sekretariatet i Rogaland fylkeskommune har stått for.

Det er fylkesmann og komiteleder Magnhild Meltveit Kleppa,  fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen og prosjektleder Borgfrid Møen som presenterer rapporten.

Stor innsats fra mange

Rapporten belyser fylkeskomiteens arbeid og rolle og sammenfatter noen erfaringer. Den gir en oppsummering av den store innsatsen som er blitt gjort i Rogaland disse årene og understreker samtidig at det ikke er mulig å gi noe fullstendig bilde av dette. Mange har bidratt  og deltakelsen og engasjementet i kommunene har sprengt alle rammer for hva man på forhånd hadde sett for seg.

Basert på det arkivet vi nå har tilgjengelig på disse sidene sammen med innsendte oppsummeringer og oversikter fra kommunene, er det rimelig å anta at det samlet må ha vært minst 400 ulike tiltak, prosjekter og arrangement i Rogaland knyttet til jubileene. Det har vært stor variasjon i type, arenaer, deltagere og publikum.

Last ned og les rapporten her

Politisk behandling

Rapporten behandles i Rogaland fylkeskommune som en orienteringssak i følgende møter:

– Fylkesutvalget for funksjonshemmede 23. mars
– Eldrerådet 24. mars
– Regional og kulturutvalget 26. mars
– Fylkesutvalget 14. april.