Seminar om menneskerettigheter og okkupasjon på Stavanger Museum, 13.november

Grunnlovsjubileum - logo Museum Stavanger ( MUST) inviterer til seminaret «Kollektiv identitet, okkupasjon og menneskerettigheter»Hvordan ble Grunnlovens prinsipper utfordret under okkupasjon og hva skjer i dagens konflikter?

Sted: Stavanger Museum, Muségata 16.
Torsdag 13. november, kl. 11.30 – 15.30

Seminaret er endel av museets program i anledening grunnlovsjubileet. Det er gratis og påmeldingsfrist var 7. november per epost til Trude Eriksen, MUST. 

Programmet:
11.30 Foredrag med Anders Haaland:
Stavanger under den tyske okkupasjonen 1940–45: oppheving av det politiske demokrati og de fleste grunnlovfestede borgerrettigheter.
Hvordan forløp møtet mellom innbyggerne i en strategisk viktig by i et land med Europas kanskje mest demokratisk-konstitusjonelle historie 1814–1940 og okkupanten – et av den nyere tids verste voldsregimer, et brutalt diktatur og politistat med en rasistisk statsbærende ideologi? (Egentlig forbausende bra – hvorfor?). Og hvilken rolle spilte det at okkupasjonsmakten fikk assistanse fra et parti, Nasjonal Samling, som prøvde å innføre en ”nyordning” av hele det norske samfunn etter mønster av den nazistiske førerstat – en enestående situasjon i okkupasjonstidens Europa? Prosjektet utløste en omfattende og effektiv motstand fra kirke, skole og de frivillige organisasjoner – den sivile motstand ble landets mest særegne bidrag til motstandskampen i det tysk-okkuperte Europa.

Anders Haaland er seniorforsker ved Museum Vest, Bergen. Haaland har arbeidet mye med nærings- og byhistorie på Vestlandet. Han er forfatter av bind 3 av «Stavanger bys historie» og av «En by tar form. Stavangers bebyggelse 1815–1940»
12.30 Foredrag ved Alexandre Dessingué:  Refleksjoner om kollektiv hukommelse og kollektiv identitet i dag.

Hvilket flagg skal man få lov til å bruke i 17. mai-toget i Norge? Dette spørsmålet dannet grunnlaget for debatt og var utgangspunktet for en rekke innlegg blant annet i Aftenposten i april 2008. Men denne debatten henger også sammen med diskusjonen om flerkulturalisme i Norge og flere andre land de siste årene. At «flagg» ble et diskusjonstema i forbindelse med 17. mai-toget kan først og fremst oppleves som en indikator på at «nasjonen» som kollektiv størrelse og dens symboler er i bevegelse. I dette foredraget skal det reflekteres rundt begrepet «kollektiv hukommelse» eller «kollektivt minne» dannet av den franske sosiologen Maurice Halbwachs i boken La mémoire collective (1950) og analysere i hvilken grad dette begrepet bør være sentralt i dag for å forstå identitetsbygging som dynamisk prosess.»
Alexandre Dessingué er førsteamanuensis i lesevitenskap/literacy studies og historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Siden januar 2014 har han også vært prodekan for forskning ved det Humanistiske fakultetet.

13.30 Pause med enkel servering

14.00 Foredrag ved Petter Wille:  Det internasjonale menneskerettighetsvernet.
Gjennom foredraget vil Wille redegjøre for det internasjonale menneskerettighetsvernet og vise hvordan menneskerettighetene er under press i mange land og hvordan dette virker inn på forhandlingsklimaet i FN. Wille tar for seg hva som kan være de viktigste årsakene til at menneskerettighetene er under press og hvilke rettigheter som er særlig utsatt.
Petter Wille er jurist og har vært ansatt i Utenriksdepartementet mesteparten av sin yrkeskarriere. Wille jobber nå med menneskerettighetsspørsmål. Han var ambassadør til Europarådet fra 2008 til 2013. Wille har også vært avdelingsdirektør i FN-avdelingen og tjenestegjort ved den norske FN-delegasjon i Genève, ambassaden i Madrid og i Utenriksdepartementets Rettsavdeling.
Det vil også bli mulighet for å se utstillingen Nablus – En okkupert by. Stavangers vennskapsby i Palestina som åpnet 7. november.
For mer informasjon se MUST sine sider eller kontakt Trude Eriksen, MUST.